Administracja Bazami Danych

Administrowanie bazami danych - sylabus

Metody dydaktyczne

Na realizację przedmiotu będzie składał się wykład oraz zajęcia laboratoryjne prowadzone przy pomocy maszyn wirtualnych, na których studenci mają prawa administracyjne i wykonują ćwiczenia. W każdym wykładzie znajduje się zestaw praktycznych zadań do wykonania. Maszyny wirtualne mogą być skonfigurowane i udostępnione studentom tak, aby mogli przerabiać ćwiczenia zdalnie. Do niektórych, bardziej zaawansowanych ćwiczeń, zalecane jest przeprowadzenie laboratorium na terenie uczelni.

Warunki zaliczenia

Założenia i cele

Wykład jest poświęcony zagadnieniom związanym z administrowaniem bazami danych na przykładzie serwera SQL firmy Microsoft. Program wykładu obejmuje naukę instalacji i konfiguracji baz danych, omawia fizyczną organizację danych na dysku serwera oraz problemy związane z bezpieczeństwem serwera; uczy zarządzania plikami, kontami i uprawnieniami; porusza zagadnienia związane z importem i eksportem danych oraz optymalizacją wydajności, współbieżną pracą wielu użytkowników, replikacją, wykonywaniem kopii zapasowych baz danych.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi czynnościami wykonywanymi przez administratora serwera baz danych, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Treści programowe

 1. Budowa systemu zarządzania bazami danych.
 2. Zarządzanie transakcjami, odtwarzanie po awarii, rozproszona baza danych.
 3. Instalacja Microsoft SQL Server, omówienie architektury i podstawowych opcji konfiguracyjnych.
 4. Zakładanie baz danych, fizyczna organizacja danych na dyskach.
 5. Strojenie baz danych, indeksy.
 6. Transakcje, współbieżne wykonywanie zapytań.
 7. Uprawnienia.
 8. Kopie zapasowe baz danych, odtwarzanie baz po awarii.
 9. Automatyzacja czynności administracyjnych.
 10. Monitorowanie serwera baz danych.
 11. Inne opcje administracyjne: wyszukiwanie pełnotekstowe, pisanie skryptów administracyjnych, korzystanie z obiektów systemowych, import/eksport danych, wysyłanie poczty e-mail z serwera baz danych.
 12. Zapewnienie wysokiej dostępności. Rezerwowe bazy danych.
 13. Rozproszone bazy danych, replikacja.
 14. Zarządzanie serwerem baz danych przy pomocy polis.
 15. Nowości w Microsoft SQL Server 2008.

Wykaz literatury

Literatura podstawowa
 1. Paweł Lenkiewicz, Administrowanie bazami danych na przykładzie Microsoft SQL Server, Wydawnictwo PJWSTK, 2008.
 2. Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke, Database management systems, McGrawHill, 2000 (dostępna w Internecie przez books.google.com z hasłem "Database management systems").
 3. Lech Banachowski, Krzysztof Stencel, Systemy zarządzania bazami danych, Wyd. PJWSTK, 2007.
 4. Lech Banachowski, Systemy zarządzania bazami danych, materiały opracowane w PJWSTK w projekcie "Opracowanie programu nauczania na odległość na kierunku informatyka w PJWSTK" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 2006, http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/szb/scb/index.html
 5. MS SQL Server 2005, 2008 Books Online: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214.aspx
Literatura uzupełniająca
 1. William R. Stanek, Microsoft SQL Server 2008 vademecum administrator, Microsoft, 2009.
 
banner_dol