Komunikacja z bazami danych

Sylabus Rok akdemicki 2018/2019

Rok akdemicki 2018/2019 Komunikacja z bazami danych
Kod przedmiotu KBD

Metody dydaktyczne

Wykłady samodzielnie poznawane przez studentów. Zadania do poszczególnych wykładów przeznaczone do samodzielnego rozwiązania; wyniki przekazywane do sprawdzenia. Czat, jako forma bezpośredniej komunikacji z prowadzącym zajęcia. Konsultacje w budynku PJWSTK jeden raz w semestrze.

Warunki zaliczenia

Rozwiązanie i odesłanie zadań, w tym co najmniej 50% rozwiązanych prawidłowo. Egzamin z całego materiału przedmiotu, w formie pracy na komputerze w środowisku MS SQL Server, realizowany w budynku PJWSTK.

Założenia i cele

Wykład zawiera prezentację języka SQL – jego genezę, strukturę, wykorzystywane typy danych. Przedstawiona jest składnia instrukcji SELECT, a także instrukcji wchodzących w skład poleceń DDL i DML, bez poleceń DCL, które zostaną omówione w ramach wykładu ABD. Każdy typ instrukcji został szczegółowo omówiony i zilustrowany przykładem. Język SQL został omówiony na podstawie standardu, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji w ORACLE i MS SQL Server. W dalszej części wykładu omówione zostały podstawy języka T-SQL, proceduralnego języka serwera bazodanowego MS SQL Server 2008, a także porównawczo niektóre elementy języka Pl/SQL, języka proceduralnego ORACLE.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami komunikacji z relacyjną bazą danych przy pomocy struktur języka SQL, a także nauczenia podstaw tworzenia i modyfikacji obiektów bazy danych (tabel, perspektyw, więzów integralności itd.), pisania procedur składowanych, w tym także wyzwalaczy.

Treści programowe

Podstawowe zagadnienia dotyczące komunikacji z relacyjną bazą danych

Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

  1. Lech Banachowski, Elżbieta Mrówka – Matejewska, Krzysztof Stencel. Systemy baz danych. Wykłady i ćwiczenia. Wydawnictwo PJWSTK.
  2. http://msdn.microsoft.com
  3. http://www.oracle.com/technetwork/indexes/downloads/index.html

Literatura uzupełniająca

  1. Itzik Ben – Gun, Dejan Sarka I Roger Wolter. Microsoft SQL Server 2005 od środka: Programowanie w języku T-SQL. Microsoft Press.
 
banner_dol